ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük.

1. Az adatkezelő személye:

Név: Precise-Elektrik Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Nagyhidi út 3

Telefon: +36 30 676 0635

Email: info@precizelektrik.com


2. Milyen célból kezeljük a személyes adatait:

Személyes adatait annak eldöntése céljából kezeljük, hogy megítélésünk szerint Ön támogatásra 

jogosult-e. Amennyiben Ön megítélésünk szerint támogatásra jogosult, és társaságunkkal 

szerződést köt, úgy adatait a megkötött szerződés teljesítése, számlázás, és a számviteli valamint 

adójogi jogszabályokban előírt feladatok betartása érdekében kezeljük.

Amennyiben a külön kifejezett hozzájárulást adott hozzá, úgy személyes adatait marketing 

tevekénység végzése (így különösen hírlevelek küldése) érdekében is felhasználjuk. Amennyiben 

hírlevélre iratkozott fel, arról bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat, az 1. pontban írt levelezési, 

avagy email címeken, azonban javasoljuk a hírlevélben szereplő leiratkozási link használatát.

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet az adatainak a honlapon történő 

megadásakor ad meg a részünkre. Marketing levelek esetében az adatkezelés jogalapja pedig az Ön 

kifejezett, egyértelmű, előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hírlevél szolgáltatást igénybe 

veszi. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy természetes személynek nem minősülő szervezetek 

(pl. cégek) részére hozzájárulás hiányában is jogosultak vagyunk hírleveleket küldeni.

Társaságunk automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 


3. Kezelt személyes adatok:

A kapcsolattartási adatokat (név, email cím, telefonszám) annak érdekében kezeljük, hogy a 

támogatásra jogosultság előzetes bírálatának eredményéről tájékoztatni tudjuk. Amennyiben Ön 

társaságunkkal szerződést köt a napelemes rendszer kivitelezésére illetve a pályázati ügyintézés 

lebonyolítására, úgy ezen szerződések teljesítése érdekében is kezeljük személyes adatit.

Amennyiben az előzetes bírálat pozitív, úgy a személyi okmányai másolatát (lakcímkártyát, annak 

hiányában a régi típusú, nem kártya formátumú személyi igazolványt) valamint a tulajdoni lapot a 

pályázattal kapcsolatos teendők ellátása, kivitelezési szerződés megkötése esetén pedig a megkötött 

szerződés teljesítése, számlázás, és a számviteli valamint adójogi jogszabályokban előírt feladatok 

betartása érdekében kezeljük.


4. Az adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó olyan személy/szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat 

dolgoz fel. A személyes adatok az alábbi adatfeldolgozó(k) részére kerülnek továbbításra:

Precise-Elektrik Kft. - Székhely: 7630 Pécs, Nagyhidi út 3 - Email: info@precizelektrik.com


5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait:

A kapcsolattartási adatait a megadásukat követő hatodik hónap utolsó napjával bezáróan töröljük.

A hírlevelekre feliratkozott személyek adatait a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy az annak során megadott adatait – figyelemmel a 

számviteli törvényben is előírt 8 éves iratmegőrzési kötelezettségre – a számla kiállítás évének utolsó 

napjától számított 8 éves időtartamban őrizzük meg.


6. Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatait külföldre, azaz az Európai Unión kívüli országokba ill. nemzetközi szervezetek 

részére nem továbbítjuk.


7. Az érintettek jogai:

Az „érintett” fogalma: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, illetőleg jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, feltéve, hogy a GDPR (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete) 17. és 18. 

cikkében írt feltételek fennállnak. 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett által adott hozzájárulás, úgy e hozzájárulás bármely 

időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult arra, hogy – a GDPR-ban írt kivételekkel – ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

(adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy a GDPR 20. cikkében írt feltételek fennállnak.

3

Az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 14. § alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az 

annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai 

vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 

kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 

rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 

adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését 

az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 

adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Infotv. 22. § alapján jogainak érvényesítése érdekében az érintett 

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata 

céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen 

jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 

személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az Infotv. 23. § alapján az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe 

tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, 

ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az 

érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 

is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat az általános adatvédelmi rendelet (Európai 

Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, azaz a GDPR) és az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 

tartalmazza, a fenti tájékoztatás ezen szabályokkal együtt teljes. 


8. Panasz benyújtása:

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Az adatvédelmi hatóság 

elérhetőségeit itt találja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400

https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-a-hatosaghoz